Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó tanfolyam szakmai és programkövetelménye

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00091-15-20 0 09 1
Szakmai programkövetelmény érvényességének kezdete 2015-06-12
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE:
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: Általános egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján.
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek szükséges, éspedig: Tankötelezettség teljesítése.
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A képzést eredményesen befejező energetikai ültetvényt telepít (talajt előkészít, trágyáz, növényt ültet, és egyéb), fenntart (gyomlál,növényvédelmet végez, öntöz, kötöz, támaszt, feldolgozásra betakarít, és egyéb), a szükséges kézi- és gépi eszközökkel, melyeket karbantart és ápol. Alapanyagokat előkészít pelletet és brikettet állít elő. Tárolási feladatokat végez (prizmát készít, takar, és egyéb). Ültetvényt felszámol és újratelepít.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások
FEOR száma: 9331
Foglalkozás megnevezése: Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület: Energetikai ültetvénygondozó, feldolgozó
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 9331 Egyszerű mezőgazdasági
foglalkozású
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 200
A képzés óraszáma maximum: 400
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a megújuló energia fogalmát, különböző lágy- és fásszárú, egy illetve többéves vágásfordulójú energianövények
tulajdonságait, hasznosítási lehetőségeit. Képes megismerni a megújuló energia fogalmát, különböző lágy- és fásszárú, egy illetve többéves vágásfordulójú energianövények tulajdonságait, igényeit hasznosítási lehetőségeit. Kellő körültekintéssel
dolgozik, magára nézve kötelezőnek tartja a vonatkozó tűz-, környezet- és munkavédelmi szabályokat. Irányítás mellett, másokkal együttműködve végzi munkáját. Ismeri az ültetvények telepítéséhez (növények környezeti igényei, terület- és talajelőkészítés, vetés, ültetés, trágyázás), fenntartásához (növényápolás, növényvédelem) szükséges irányelveket, a kézi eszközökkel történő műveleteket (ásás, kapálás). Képes az energianövények telepítéséhez (talajt előkészít, ültet, trágyáz, kijelöl, egyéb) és fenntartásához (gyomlál,növényvédelmet végez, öntöz, kötöz, támaszt, egyéb) kapcsolódó kézierő igényes feladatait
elvégezni. Betartja a vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírásokat. Irányítás mellett, másokkal együttműködve végzi a telepítési, fenntartási munkákat a különböző lágy- és fásszárú, egy illetve többéves vágásfordulójú energianövények esetén, a vonatkozó tűz-, környezet- és munkavédelmi szabályok betartásával. Ismeri a gépi eszközök (vető- , ültető-, növényvédelmi-, egyéb) üzemelés közbeni kiszolgálását, a karbantartásukkal kapcsolatos feladatokkal együtt, a vonatkozó tűz-, környezet- és munkavédelmi ismeretekkel. Képes a folyamatok során alkalmazott gépeket kiszolgálni, karbantartani és ápolni, a vonatkozó tűz-, környezet- és munkavédelmi szabályok betartásával.Kellő körültekintéssel dolgozik, magára nézve kötelezőnek tartja  a vonatkozó tűz-, környezet- és munkavédelmi szabályokat. Irányítás mellett, másokkal együttműködve végzi a gépi eszközök (vető- , ültető-, növényvédelmi-, egyéb) üzemelés közbeni kiszolgálását, a karbantartásukkal kapcsolatos feladatokkal együtt. Ismeri a pellet és a brikett készítés folyamatát, az ezekhez szükséges alapanyagok előkészítését, aprítékoló, pellettáló, brikettáló berendezések kiszolgálásának, karbantartásának szabályait, és a vonatkozó tűz-, környezet- és balesetvédelmi előírásokat. Képes pellet és brikett készítésére, az ezekhez szükséges alapanyagok előkészítésére, aprítékoló, pellettáló, brikettáló berendezések kiszolgálására. Betartja az aprítékoló, pellettáló, brikettáló berendezések kiszolgálásának, karbantartásának szabályait, valamint a vonatkozó tűz-, környezet- és balesetvédelmi előírásokat. Körültekintő, precíz. Irányítás mellett, felelősségteljesen végzi munkáját. Ismeri az energianövényekből keletkező fás- és lágyszárú alapanyagok, végtermékek (pellet, brikett, egyéb) helyes tárolásának lehetőségeit és módját, a vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírások szerint. Képes az energianövényekből keletkező fás- és lágyszárú alapanyagokat, végtermékeket (pellet, brikett, egyéb) helyesen tárolni a vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírások szerint. Az energianövényekből keletkező fás- és lágyszárú alapanyagokat, végtermékeket (pellet, brikett, egyéb) helyesen tárol, a vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírások szerint. Önállóan, másokkal együttműködve törekszik az energianövényekből keletkező fás- és lágyszárú alapanyagok, végtermékek (pellet, brikett, egyéb) tárolás közbeni állagmegóvására, a vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírások szerint. Ismeri az lágy- és fás szárú ültetvények felszámolásának(növényi anyagok eltávolítása a területről, egyéb) szabályait ,az újratelepítéséhez szükséges terület- és talaj előkészítést a kapcsolódó munkafolyamatokat. Képes elvégezni a lágy és fás szárú ültetvények felszámolásának (növényi anyagok eltávolítása a területről, egyéb) munkálatait, az újratelepítéséhez szükséges terület- és talaj előkészítést a kapcsolódó munkafolyamatokat. Betartja a lágy- és fás szárú ültetvények felszámolására vonatkozó tűz-, környezet-, és balesetvédelmi előírásokat. Irányítás mellett, felelősségteljesen végzi munkáját.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az Unió és Magyarország céljai között szerepel, hogy megújuló energiaforrások felhasználását 20 %-ra növelje. A jelenlegi létesítmények korlátozott élettartama miatt szükségessé válik az új energiaforrások felhasználási lehetőségeinek bővítése. A 2020-as cél, hogy a megújuló energiaforrások és technológiák gazdaságilag versenyképessé váljanak, folyamatosan rendelkezésre álljanak, és az ország kitettsége energiaellátás szempontjából csökkenjen. Az új lehetőségek kiaknázása, új munkahelyteremtő erővel is rendelkezik. Olyan szakemberekre van szükség ehhez a feladathoz, akik tudásukkal és értékteremtő erejükkel segítik a megújuló energia felhasználás lehetőségeinek minél jobb kihasználását.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Energetikai ültetvény-gondozó, feldolgozó tanfolyam szakmai és programkövetelménye bejegyzés először a Ioszia jelent meg.

A bejegyzés kategóriája: Egyéb
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.